Matka Wolności

Charyzmat „ofiarowania” ubogaca od stuleci tajemnica obrazu Matki Bożej Świętojańskiej, która jest czczona od XVI wieku w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, przy którym mieszkają Siostry Prezentki od XVIII wieku. Kard. Karol Wojtyła podkreślił, że Matka Boża Świętojańska jest czczona jako Matka od wykupu niewolników, której w 1965 roku nadał tytuł „Matki Wolności”: „… dobrze się stało, że ten Jej obraz został ukoronowany za pozwoleniem Ojca św. Pawła VI w 1965 roku, kiedy w ramach przygotowań do Tysiąclecia Chrztu rozważaliśmy także sprawę oddania się Matce Najświętszej za wolność Kościoła w świecie i w Polsce, któremu to oddaniu nadaliśmy szczególną głębię i moc, mówiąc, że jest to „oddanie w niewolę miłości”: miłości macierzyńskiej i miłości do Matki.

Obraz Matki Bożej Świętojańskiej zawiera w sobie tajemnicę oddania się w niewolę miłości, która zdaniem kard. Karola Wojtyły, nie zawsze była zrozumiała dla wiernych. Tę macierzyńską miłość można pojąć tylko dając siebie jak Matka Boża. W swoim oddaniu się tajemnicy Wcielenia, Maryja jest wzorem zawierzenia Bogu „bez reszty”. Tajemnicę Maryi najpełniej wyrażają Siostry Prezentki żyjąc konsekracją zakonną, czyli całkowitym oddaniem się Bogu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

Tajemnica „ofiarowania” w życiu Maryi z Nazaretu stała się fundamentem jej egzystencji: „Przecież to jest tajemnica a zarazem wydarzenie z życia Maryi jako dziecka, z życia młodej dziewczyny, która zgodnie z obyczajem swego ludu została przedstawiona w świątyni, przedstawiona jako dziecko, która równocześnie będąc łaski pełna w tym obrzędowym przedstawieniu wyraziła najpełniej siebie; to, czym była, to, czym żyła Jej młoda dusza”. Maryja, zdaniem kard. Karola Wojtyły, pomaga wiernym zrozumieć prawdę, że przez osobiste decyzje pozwalają Bogu kształtować ich życie. Maryja pozwala odkryć obecność Boga w życiu, przez którego każdy człowiek istnieje i żyje: „I to jest moje drogie ta treść, to bogactwo treści, które zawiera się w tajemnicy Ofiarowania Matki Bożej – ‘Prezentacji’: świadomość obecności Boga, świadomość odniesienia do Boga, pewność życia i kształtowania życia w tym odniesieniu, wobec Niego i z Nim i dla Niego”. Tajemnica „prezentacji” Maryi w świątyni odsłania przed człowiekiem prawdę o godności wewnętrznej, która wypływa nie tylko z faktu przyjęcia dziecięctwa Bożego, ale także ze zdolności odpowiedzi człowieka na miłość Boga w wolnym akcie posłuszeństwa Jego przykazaniom.

            Z charyzmatu „ofiarowania” ks. kard. Karol Wojtyła wyprowadzał nowy model wychowania dziewcząt podkreślający godność człowieka zdolnego do wolnego przyjęcia Boga w swoim sercu. W modelu wychowania ważne jest przyjęcie wzoru, jaki ukazała Maryja w swoim życiu. Obejmuje on całą postawę Najświętszej Dziewicy od Zwiastowania do śmierci Chrystusa na krzyżu. Jej „dziewczęcość” i macierzyństwo, które niosą niewinność i zaufanie, całkowite powierzenie siebie woli Bożej, posłuszeństwo wiary i gotowość do służenia. W tym maryjnym wzorcu jest również gotowość do złożenia swojego życia w ofierze.

Scroll to Top